دفترخانه ازدواج ۶ کرمانشاه ( سید مصطفی نوربخش )

در آسانی ها خدا را بخوان، تا در سختی ها صدایت برایش آشنا باشد .