دفترخانه ازدواج ۶ کرمانشاه ( سید مصطفی نوربخش )


 

مدارک تکمیل پرونده و ثبت ازدواج

مدارک تکمیل پرونده و ثبت ازدواج

 

1- اصل شناسنامه و کارت ملی زوجین و پدر زوجه (درصورت فوت پدرزوجه،ارائه اصل گواهی فوت الزامیست)

2- درصورتیکه زوجه سابقه ازدواج قبلی دارد اصل سند طلاقنامه بدفترخانه ارائه شود

3- جواب آزمايشات بدون اشكال زوجین

4- جواب كلاس مشاوره و مهر واکسن کزاز زوجه

5- برگه تكميل شده ی پیش نویس سند ازدواج ( بدون لاک وقلم خوردگی )

6- برگ ثبت نام در سامانه ثنا ( عروس و داماد )

7- فيش دفترخانه

8 - فیش ثبت احوال به مبلغ ( پنج هزار تومان ) واریز بشماره شبا

( IR 300100004001011101012167 ) نزد بانک ملی

9- تعيين وقت قبلی جهت انجام عقد از دفترخانه

بازدید 4555 بار